Domov

Osnovna sredstva in drobni inventar

Slovenski računovodski standardi opredeljujejo definicijo opredmetenega osnovnega sredstva: ”Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju.”

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 500 evrov, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar. To pa ne pomeni, da se morajo oz. se lahko VSA osnovna sredstva z vrednostjo pod 500 EUR in življenjsko dobo nad enim letom, uvrstiti med drobni inventar.

Tukaj se nam postavi vprašanje, ali moramo vsako sredstvo, ki ne dosega vrednosti 500 evrov, označiti kot drobni inventar – seveda ne. Pri pripoznavanju opredmetenega osnovnega sredstva je treba upoštevati temeljne računovodske predpostavke in kakovostne značilnosti računovodenja.
V primeru, da se nam pri nakupu osnovnega sredstva pojavi dvom, opredelimo sredstvo v skladu z njegovo vsebino.  Če novo nabavljeno sredstvo služi pri ustvarjanju izdelkov in opravljanju storitev oziroma za pisarniške namene ali dajanju v najem in se bo uporabljalo dlje kot eno leto, ga lahko opredelimo kot osnovno sredstvo, četudi je vrednost manjša kot 500 evrov. Na primer: Podjetje kupi računalnik v vrednosti 400 EUR – ker vrednost ne presega 500 EUR lahko podjetje izkazuje nabavo računalnika med drobnim inventarjem; vendar če damo vsebini prednost pred obliko, se lahko računalnik evidentira med osnovnimi sredstvi.

Pri tem je potrebno upoštevati tudi drugo kakovostno značilnost, to je ustreznost, ki pomeni, ne samo da imajo postavke v računovodskih izkazih zaželene, potrebne in koristne lastnosti in značilnosti, temveč tudi da konti in knjižbe na njih ustrezajo določenemu namenu in pravilom.
Torej če ste nek računalnik evidentirali med osnovnimi sredstvi, ker njegova vrednost ob nakupu presega 500 EUR, morate med osnovnimi sredstvi evidentirati tudi računalnik katerega vrednost ob nakupu ne presega 500 EUR.

Seveda pa morajo imeti podjetja v svojem računovodskem pravilniku opredeljeno, kaj uvrščajo med osnovna sredstva, kaj med drobni inventar in kaj takoj prenesejo med stroške materiala.

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid