Domov

Dober računovodja lahko podjetju prihrani veliko finančnih sredstev

Poslovanje z nami vam zagotavlja miren spanec!
Mi poskrbimo, da so vaše obveznosti čim manjše ter v skladu z aktualnimi predpisi in zakoni. Naše svetovanje in sugestije vam omogočajo sprejemanje optimalnih odločitev in učinkovito vodenje podjetja. Tako vam ostane več časa, da se posvetite vaši osnovni dejavnosti. Osnovno vodilo pri našem delu je: prihranimo vam finančna sredstva in skrbi. Sad dobrega sodelovanja z računovodjem pa je vsekakor rast in uspešnost vašega podjetja.

Finančno-računovodske storitve in svetovanje

Izvajamo celovit finančno-računovodski servis. Svoje delo opravljamo uspešno tudi zaradi dobrih poslovnih odnosov z bankami, AJPES in DURS-om ter zunanjimi sodelavci in specializiranimi svetovalci (odvetniki, notarji).

Finančno-računovodske storitve zajemajo naslednje:
a)     vodenje poslovnih knjig za podjetja in samostojne podjetnike:

 • evidentiranje poslovnih dogodkov po finančno-računovodskih standardih ter drugih predpisih s področja računovodstva, ki veljajo v RS (urejanje dokumentacije in preverjanje pravilnosti vsebine dokumentov, kontiranje in knjiženje dokumentov),
 • spremljanje terjatev in obveznosti,
 • vodenje analitičnega knjigovodstva (stroškov in prihodkov),
 • vodenje registrov osnovnih sredstev, blagajniškega knjigovodstva,
 • saldakontov,
 • obračun amortizacije in revalorizacije,
 • obračunavanje zamudnih obresti,
 • priprava predlogov za kompenzacije, cesije, asignacije.

b)      sestavljanje raznih zakonsko predpisanih poročil za različne potrebe državnih inštitucij:

 • obračun DDV,
 • izdelava zaključnih računovodskih izkazov: Bilanca stanja, Bilanca uspeha, Izkaz denarnih tokov, Izkaz finančnih tokov, Izkaz dobička oz. kritja izgube po zaključku poslovnega leta,
 • pomoč pri izdelavi poslovnega poročila,
 • izdelava letnega poročila in sugestije za prihodnje,
 • izdelava obrazcev za ZPIZ (M4).

c)      obračun osebnih prejemkov in izdelava vseh dokumentov za obračun in izplačilo le-teh:

 • obračun plač in drugih osebnih prejemkov fizičnih oseb (OD, najemnine, avtorski honorarji, pogodbe o delu, izplačilo dotacij, nagrad…) ter obračun odtegljajev,
 • svetovanje in spremljanje zakonskih in pogodbenih sprememb iz področja zakonodaje o osebnih prejemkih ter minimiziranja stroškov plač,
 • obračun dohodnine zaposlenih in priprava poročil,
 • računalniška obdelava plač.

d)      finančne storitve:

 • iskanje in plasma finančnih sredstev strankam, za katere opravljamo finančno-računovodske storitve,
 • pomoč pravnim in fizičnim osebam pri sestavi vlog za kredite,
 • finančni inženiring.

Davčno svetovanje

Davčno svetovanje je eden izmed temeljev uspešnega vodenja poslovnih knjig. Izkušnje za ustrezno svetovanje pridobivamo pri delu z revizorji, davčnimi inšpektorji in DURS-om.

Na davčnem področju izvajamo naslednje storitve:

 • izdelava davčnih izkazov,
 • davčno optimiranje in načrtovanje,
 • svetovanje pri obdavčitvi osebnih prejemkov fizičnih oseb (najemnine, izplačilo avtorskih honorarjev, pogodb o delu, pri izplačilu dotacij in nagrad…),
 • poznavanje davčno upravičenih in neupravičenih stroškov.

Stranke redno obveščamo o spremembah zakonodaje na računovodskem in davčnem področju.

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid